Agilight Slim 60W 12V Power Supply

Agilight Slim 60W 12V Power Supply
  • Input Voltage: 12 v
  • Watts: 60 w
Output Power
Nominal Input Voltage
  • Input Voltage
  • Watts
12 V
60 w